Integritetspolicy

Detta är en redogörelse för behandling av personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) (GDPR).

Denna integritetspolicy (“Policy”) beskriver hur Gösta Hägglunds Stiftelse samlar in och behandlar den registrerades personuppgifter i samband med att den registrerade nominerar till stiftelsens stipendium.

 

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://www.gostahagglund.se.

 

Definitioner

Med Registrerad avses;
Personen som skickar in nominering är nedan kallad registrerad.

Med Nominerad avses;
Personen som blir nominerad är nedan kallad nominerad.

Med Personuppgifter avses;
Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller online identifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. 

Med Behandling av Personuppgifter avses;
Den åtgärd eller kombination av åtgärder kopplade till Personuppgifter, oavsett om de sker på automatisk väg eller inte, via t.ex. insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, justering eller sammanföring, begränsning, radering eller förstöring.

 

Nominering

När besökare lämnar en nominering på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i formuläret samt besökarens IP-adress och webbläsarens användaragent-sträng som hjälp för detektering av skräppost.

 

Cookie-filer

Om du fyller i ett formulär på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

 

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

 

Ändamål för behandlingen av personuppgifter

  • hantera ansökningar och nomineringar
  • utskick av information och inbjudningar,
    producera informationsmaterial.

 

Personuppgifter som behandlas

Stiftelsen samlar endast in de personuppgifter från den registrerade som är relevanta och nödvändiga för de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy.

Följande uppgifter behandlas om registrerade:

Namn
Email

Följande uppgifter behandlas om nominerade:

Namn
Motivering

 

Utlämnande av personuppgifter

Personuppgifter av registrerad lämnas inte ut till utomstående. Vid en ev vinst kommer namn på stipendiat samt motivering tillkännages offentligt.

 

Skydd av personuppgifter

Stiftelsen behandlar personuppgifter på ett sätt som syftar till att garantera personuppgifternas ändamålsenliga säkerhet, inklusive skydd mot otillåten behandling och oavsiktligt försvinnande, förstörande eller skada.

Stiftelsen använder lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att säkerställa detta syfte, lämplig åtkomstkontroll samt noggrann hantering av användarnamnen för informationssystem.

 

Uppgifternas lagringstid

Stiftelsen behandlar personuppgifterna två år. Efter denna period raderar eller anonymiserar stiftelsen uppgifterna i enlighet med sina raderingsprocesser.

 

Den registrerades rättigheter

Rätt att få tillgång till personuppgifter

Den registrerade har rätt att få en bekräftelse på om dennes personuppgifter behandlas och, om de behandlas, rätt att få en kopia av sina personuppgifter.

Rätt att rätta uppgifter

Den registrerade har rätt att begära att ofullständiga och felaktiga personuppgifter som rör denne rättas. Den registrerade har också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter genom att skicka in de nödvändiga tilläggsuppgifterna.

Rätt att radera uppgifter

Den registrerade har rätt att begära radering av sina personuppgifter. Detta gäller bland annat när personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlats in, eller när personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt, eller om den registrerade återkallat det samtycke som behandlingen grundas på.

Rätt till begränsning av behandling

Den registrerade har rätt att begära begränsning av behandlingen av sina personuppgifter bland annat om den registrerade invänder mot korrektheten av uppgifterna eller anser att behandlingen strider mot lag.

Rätt att göra invändningar

Den registrerade har rätt att invända mot behandling som grundar sig på ett berättigat intresse. Om personuppgifterna behandlas för direkt marknadsföring har den registrerade alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen av sina personuppgifter för sådan marknadsföring, inklusive profilering av sådan direkt marknadsföring.

Rätt att flytta personuppgifter (dataportabilitet)

Den registrerade har rätt att få ut de personuppgifter som rör denne, samt de personuppgifter som den registrerade själv har lämnat in. Personuppgifterna ska lämnas ut i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Den registrerade har vidare rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten

Den nationella tillsynsmyndigheten för frågor som rör personuppgifter är Integritetsskyddsmyndigheten. Den registrerade har rätt att överlåta sitt ärende till tillsynsmyndigheten om den registrerade anser att behandlingen av dennes personuppgifter bryter mot gällande lagstiftning.

 

Ändring av integritetspolicyn

Stiftelsen utvecklar kontinuerligt sin verksamhet och kan därför behöva uppdatera och ändra sina integritetspolicyer efter behov. Ändringarna kan även baseras på förändringar i dataskyddslagstiftningen.

Om ändringarna inkluderar nya ändamål för behandlingen av personuppgifter, eller policyn på annat sätt ändras avsevärt, meddelar den personuppgiftsansvarige om ändringarna i förväg och begär vid behov samtycke av de registrerade.

 

Kontaktuppgifter gällande dataskyddsfrågor

I alla frågor som rör behandling av personuppgifter och i situationer som gäller utövandet av egna rättigheter ska den registrerade kontakta stiftelsen skriftligen genom att skicka ett e-postmeddelande till contact@gostahagglund.se.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.